OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvodná hodina‚ BOZP

Pravidlá správania sa v počítačovej učebni

Žiak:

 1. vstupuje do učebne v prezuvkách a len so súhlasom učiteľa.
 2. si do učebne berie len pomôcky podľa pokynov vyučujúceho na daný predmet, bez zbytočných tašiek, vrchného oblečenia, jedla, vody. Prípadne tašky, oblečenie si odloží na vešiak pri vstupe.
 3. pri začatí práce skontroluje svoje pracovné miesto. V prípade akýchkoľvek problémov, okamžite to nahlási učiteľovi:
  • je povinný skontrolovať hlavne slúchadlá, klávesnicu, myš, monitor a počítač,
  • pri zapnutí počítača skontrolovať softvér - či zapnutie počítača prebehlo správne (zamrznutie pc, objavenie sa okien napr. s reklamami...),
  • v prípade, že tak neurobí a vyskytne sa na tomto počítači problém, bude braný za toho, kto problém spôsobil.
 4. sa usadí na svoje miesto, ktoré mu určil vyučujúci.
 5. v učebni nebehá, nepresúva stoličky, nehojdá sa na nich, správa sa kľudne.    
 6. počas výkladu nového učiva dáva pozor, pri práci sa riadi pokynmi učiteľa, vykonáva činnosti a otvára len programy určené učiteľom.
 7. pri práci dbá na to, aby sa správal k zariadeniam v učebni šetrne (pri písaní poznámok odsunie klávesnicu a myš k monitoru, neťahá násilne káble, nedotýka sa prstami monitora...).
 8. pracuje v tichosti, v prípade potreby požiada o pomoc učiteľa tak, že sa prihlási.
 9. do počítača nič neinštaluje, samovoľne nevkladá dátové nosiče (CD, DVD, USB kľúč) - tie môže použiť len so súhlasom učiteľa.
 10. svoje práce ukladá do určeného priečinka (každý má svoj vlastný priečinok). Do ostatných priečinkov nenazerám.
 11. dodržiava pravidlá netikety (pravidlá slušného správania sa na internete).
 12. po zazvonení počká na pokyn učiteľa, ktorý rozhodne, či má program, prácu ukončiť.
 13. pred odchodom z učebne žiak upraví svoje pracovné miesto
  • skontroluje, že sú všetky programy vypnuté,
  • odloží slúchadlá, zasunie myš, klávesnicu k monitoru,
  • zasunie stoličku pod stôl,
  • zoberie si všetky svoje veci (odpadky do koša pri vchode),
  • vypnuť počítač (len na pokyn vyučujúceho)
 14. z učebne odchádza na pokyn vyučujúceho.
 
Prísny zákaz:
 1. jesť, piť a znečisťovať miesto pri počítač
 2. spúšťať bojové hry, strieľačky, neslušné hry
 3. pozerať, sťahovať a púšťať súbory, videá, hry s neslušným alebo vulgárnym obsahom,
 4. pripájať, odpájať alebo spájať káblami akékoľvek prístroje v učebni (napr. pripájať/odpájať myš, klávesnicu, monitor, kameru, mikrofón, vlastný fotoaparát, vlastný mobilný telefón, sieťový kábel a podobne)
 5. dotýkať sa zasuviek, elektrických káblov a zariadení, ktoré nesúvisia s vyučovaním
 6. meniť vzhľad pracovnej plochy ani ostatné prednastavené veci
 7. meniť názvy a obsah súborov, programov, priečinkov
 8. prezerať si, otvárať, presúvať, vymazávať pričinky ostatných žiakov
 9. sťahovať bez povolenia učiteľom akékoľvek dáta z internetu , ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom na danej vyučovacej hodine.

 

Ostatné činnosti

 • oboznámiť sa obsah učiva Informotiky v danom ročníku
 • prihlásenie sa do Elektronickej žiackej knižky (edupage)
 • prihlásenie sa do testov ALF
 • prihlásenie sa na OneDrive
 • prihlásenie sa na školský mail
 • práca so stránkou salatik.weblahko.sk